EYELASH PERM

eyelash-PERM

Japanese / Korean Eyelash Perm Prices

Service

Price

Korean Eyelash Perm SGD $88 SGD $48
Nano Korean Eyelash Perm SGD $128 SGD $68

Instagram – Follow Us!

After

eyelash-perm-after1eyelash-perm-after2eyelash-perm-after3

btn-view-gallery